พช.นครพนม ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

พช.นครพนม ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานติดตาม สนับสนุน และนิเทศงานกลุ่มอำเภอโซนใต้ ประกอบด้วย อำเภอนาแก วังยาง ธาตุพนม และเรณูนคร ร่วมกันติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ดังนี้
1) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพดีฯ หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
3) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1, 7 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
4) กลุ่มแคร์นัทแคบหมู หมู่ที่ 11 ตำบลนาแก อำเภอนาแก
5) กลุ่มหมูยอดาวทอง หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม

จากการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผลปรากฎว่ากลุ่มสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการตลาด ทำให้มีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP ผ่านระบบออนไลน์ จนสามารถเพิ่มยอดจำหน่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มลูกค้ามากขึ้น และขยายผลเครือข่ายการทอผ้าสู่วัดศรีเจริญสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก โดยมีพระมหาพงษ์เพชร ธีรปัญโญ เป็นผู้ทอ ”ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และผ้าสไบลาย “จกหีเข้” โดยแนะนำการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อีกช่องทางหนึ่ง

Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)