พช.นครพนม ประชุม Morning Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

พช.นครพนม ประชุม Morning Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม Morning Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรมการพัฒนาชุมชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1) การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
– งบปกติ
– งบเงินกู้
– เร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืม
2) สรุปกิจกรรมเด่นงานพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
3) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564
4) การปลูกผักสวนครัว @ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)