พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ศพช.นครศรีธรรมราช โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
2. ปฏิบัติการสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565 มี 4 ประเด็น ได้แก่ ฐานข้อมูล ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5. การสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
6. การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
7. ทิศทางการพัฒนาบุคลากร พช. ปี 2565

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ รับฟังการประชุม ผ่านช่องทาง TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)