พช.นครพนม ส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564

พช.นครพนม ส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 พื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมสมาชิก สอ.พช.จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และข้าราชการบำนาญ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดนครพนม” ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและสมาชิกสมทบ และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สอ.พช.ในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 – 2566
2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ เช่น แข่งขันกีฬา นันทนาการ
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ทำบุญตักบาตรและทำความสะอาด ณ บริเวณวัดป่าโนนแพง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มีนโยบายให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สอ.พช. โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มสมาชิกและระดับหน่วยงานรวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มสมาชิกและระดับหน่วยงาน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing และภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)