พช.นครพนม ประชุม Morning Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกคน ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

พช.นครพนม ประชุม Morning Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกคน ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น 5

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม Morning Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรมการพัฒนาชุมชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นการประชุม ฯ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
– นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
– นายทรงศักดิ์ ทองศรี มท.2
– นายนิพนธ์ บุญญามณี มท.3
– นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
2) แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการเพิ่มเติม ดังนี้
– นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3
– นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9
– นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11
– นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15
3) การมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
4) การทบทวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2564 และกำหนดโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ จัดตั้งทีมขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ การปรับปรุงทีมติดตาม นิเทศฯรายโซน จัดตั้งทีมถอดบทเรียนแบบบูรณาการ กำหนดโครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Flagship Project) การบริหารความเสี่ยง การเสริมพลังทีม เป็นต้น
5) กำหนดการตรวจการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11
– โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
– การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– กำหนดตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)