พช.นครพนม ชื่นชมความสำเร็จผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.นครพนม ชื่นชมความสำเร็จผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเจือจันทน์ เกษมสินธุ์ และนางสาวจารุวรรณ แก้วพิมพ์ นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ) ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ตามกิจกรรม ดังนี้
1. การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องการทำบัญชีอิเลคทรอนิกส์ การบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจกัน) มีสมาชิก จำนวน 178 คน เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2,400,000 บาท กิจกรรม/สวัสดิการ แก่สมาชิกและชุมชน เช่น การกู้ยืมเงิน ศูนย์สาธิตการตลาด
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1) ครัวเรือนแปลง นายประสบโชค วาชัยโย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก พื้นที่เข้าร่วมขนาด 3 ไร่
2) ครัวเรือนแปลง นายสง่า ตีเฟื้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปลาปาก พื้นที่เข้าร่วมขนาด 3 ไร่
3) ครัวเรือนแปลง นายขวัญตา เหมหา หมู่ที่ 10 ตำบลกุตาไก้ พื้นที่เข้าร่วมขนาด 1 ไร่

จากการติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้ง 3 แปลง ผลปรากกฎว่ามีการปลูกป่า 5 ระดับ ไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง จนทั่วบริเวณแปลงริมขอบสระ และคลองไส้ไก่ มีกิจกรรม เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ การห่มดิน ร่วมทั้งสร้างจุดเช็คอิน เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยว ทั้งนี้ ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก นำโดย นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กลุ่ม/องค์กร และครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานอย่างดียิ่ง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)