ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่ชื่นชมผลสำเร็จครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา นครพนม”

ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่ชื่นชมผลสำเร็จครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา นครพนม”

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา นครพนม” หมู่ที่ 6 บ้านส้มป่อย ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ชื่นชมผลสำเร็จครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา นครพนม” ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ (นางศศิธร ทับแสง) โดยมี นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม และครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ (นางศศิธร ทับแสง) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นางศศิธร ทับแสง ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ขนาด 3 ไร่ โดยการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ ดังนี้
1. โคก มีการสร้างที่อยู่อาศัย และปลูกพืช เช่น ข้าวโพด พริก มะเขือ ผักหวาน มะละกอ มะพร้าว กล้วย มะม่วง เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น
2. หนอง มีการขุดบ่อไว้กักเก็บน้ำ และเลี้ยงปลา เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาหมอ ปลาไหล เป็นต้น
3. นา ในบริเวณนา มีการปลูกข้าว
กิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ การปลูกไม้ 5 ระดับ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และการเลี้ยงไก่ ปัจจุบันครัวเรือนทำการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา ทำให้พอกิน พอใช้ พออยู่ จนเหลือแบ่งปัน ที่สำคัญมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักและสัตว์ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 บาท

นางศศิธร ทับแสง ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้ และขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ให้โอกาสและความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ที่มีชีวิต สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน ตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดไป”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)