พช.นครพนม รวมพลังเป็นหนึ่ง ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE

พช.นครพนม รวมพลังเป็นหนึ่ง ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

นางสาวมารดี ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE แจ้งประสานกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม (รอบพื้นที่) ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับการประเมินฯ 8 แห่ง ประกอบด้วย
กลุ่มต้นแบบ
1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม
2) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาสมดี
3) ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม
4) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม
กลุ่มดีเด่น
5) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย
6) ชมรม TO BE NUMBER ONE สยามแม็คโคร จำกัด สาขานครพนม
7) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนา
8) ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองนครพนม
2. การสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
3. เตรียมความพร้อมการประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
1) การลงพื้นที่เพื่อประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564
2) การประกวด TO BE NUMBER ONE Dancercise ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564
3) ค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564
4) มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2564
5) ประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน มอบหมายให้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น 5

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)