พช.นครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่ายจังหวัด

พช.นครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่ายจังหวัด

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานในระดับจังหวัด และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานทุกประเภททั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี เครือข่ายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม ร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฯ

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น 5

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)