พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ก่อนการประชุมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ (สวดมนต์/ ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน) ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
2. การขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 7 ปี (พ.ศ 2557-2564) ที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. แนวทางการดำเนินกิจกรรมในภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แผนการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณ
6. อัตรากำลังและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
7. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5 ทั้งนี้ ได้แจ้งพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)