พช.นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา นครพนม”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเจือจันทน์ เกษมสินธุ์ และนางสาวจารุวรรณ แก้วพิมพ์ นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ) ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา นครพนม” โดยมี คณะกรรมการกลุ่มฯ ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ร่วมให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่จริง ตามกิจกรรม ดังนี้
1. การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยาว หมู่ที่ 11 ตำบลคำเตย โดยมี นายไกรทอง ดวนลี เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีสมาชิก จำนวน 245 คน เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1,273,368 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 สตางค์ต่อเดือน คณะกรรมการมีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจกัน) กิจกรรมของกลุ่มฯ ได้แก่ การกู้ยืมเงิน ศูนย์สาธิตการตลาด และมีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน ได้แก่ การมอบเงินขวัญถุงให้แก่เด็กแรกเกิด กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้าน
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา นครพนม” จำนวน 2 แปลง ดังนี้
1) ครัวเรือนพื้นที่เป้าหมาย แปลง นายสุธาวัฒน์ ปัดสา หมู่ที่ 11 ตำบลคำเตย พื้นที่เข้าร่วมขนาด 3 ไร่
2) ครัวเรือนพื้นที่เป้าหมาย แปลง นายเอกพงศ์ โคตรเคน หมู่ที่ 11 ตำบลคำเตย พื้นที่เข้าร่วมขนาด 3 ไร่
จากการติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา นครพนม” ทั้ง 2 แปลง ผลปรากฎว่าครัวเรือนพื้นที่เป้าหมาย มีการปลูกป่า 5 ระดับ ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณริมขอบสระ เช่น พริก มะเขือ มะละกอ กล้วย มะพร้าว ขนุน มะม่วง ลิ้นจี่ และพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ การห่มดิน มีฐานเรียนรู้การทำนาข้าวอินทรีย์ และในสระ/คลองไส้ไก่ มีการเลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ จนเหลือแบ่งปัน ที่สำคัญมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักและสัตว์ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 8,000 บาท

ทั้งนี้ ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นจุดท่องเที่ยงเชิงเกษตรเพื่อเพิ่มอาชีพและรายได้สู่ชุมชน

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม นำโดย นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กลุ่ม/องค์กร และครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานอย่างดียิ่ง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)