พช.นครพนม ร่วมพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

พช.นครพนม ร่วมพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลฯ พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัด, เกษตรจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, จ่าจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
เวลา 09.30 น. รายนายไพโรจน์ พิมขันธ์ กำนันตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
เวลา 13.30 น. รายนายเสกสรรค์ วิเศษสุนทร กำนันตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
จากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลฯ ได้ตรวจเยี่ยมชมผลงานของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณสถานที่ฯ ดังกล่าว

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมออกตรวจพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)