พ่อเมืองนครพนม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี “ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

พ่อเมืองนครพนม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี “ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำส่วนราชการ เครือข่ายภาคีการพัฒนา ผู้นำ กลุ่มองค์กร และพี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมน้อมนำกิจกรรมตามแนวทาง “ผู้ว่าพาปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร” บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแบบอย่างและน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมบูรณาการ “โครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกด้วยชุมชนท้องถิ่น” (ผู้นำต้องทำก่อน) ขยายผลในระดับพื้นที่ จำนวน 155,770 ครัวเรือน 97 ตำบล 1,110 หมู่บ้าน มีการปลูกผักสวนครัวมากว่า 10 ชนิดในครัวเรือน พร้อมบูรณาการกิจกรรมเกิด “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดี วิถีนครพนม” (ศูนย์แบ่งปัน) กองทุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 805 กองทุน เกิดครัวชุมชน/ถนนกินได้ จำนวน 598 แห่ง มีการจัดการขยะเปียกมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน จำนวน 149,961 ครัวเรือน

“ต่อเนื่องคือพลัง” จังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำโดย นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย ด้วยกระบวนการบูรณาการหน่วยงาน 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคสื่อสารมวลชน และภาคศาสนา โดยใช้หลัก บวร. ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในทุกระดับ เช่น การขับเคลื่อนร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงการตลาด พัฒนายกระดับผลิตผลเพื่อการแปรรูปพัฒนาเป็นสินค้า OTOP โดยอาศัยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในรูปแบบเครือข่าย อาหารปลอดภัย และเชื่อมโยงครัวเรือน โคก หนอง นา ในพื้นที่ ของจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)