พช.นครพนม ระดมสมองขับเคลื่อน KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพจ.) “สุดยอด Prototype การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ”

พช.นครพนม ระดมสมองขับเคลื่อน KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพจ.) “สุดยอด Prototype การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ”

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

 

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง ในการเสนอผลงานในการประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพจ.) “สุดยอด Prototype การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ” โดยมีประเด็นการประชุมแลกเปลี่ยนฯ ดังนี้

  1. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนกิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 2 KM Challenge การพัฒนาองค์ความรู้และการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น ระดับเขตตรวจ ดำเนินการแยกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ KM Challenge ระดับบุคคล และ KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพอ.และ สพจ.)
  2. ชี้แจงรายละเอียดใบสมัครและแบบฟอร์มการเสนอผลงาน KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพจ.) รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน และส่วนที่ 2 Prototype การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 1) แนวคิดใหม่ 20 คะแนน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ 40 คะแนน 3) การนำไปใช้ประโยชน์ 20 คะแนน และ4) ผังภาพ Prototype 20 คะแนน
  3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพจ.)

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)