พช.นครพนม แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2022)

พช.นครพนม แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2022)

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เพื่อส่งผลงานเสนอรับรางวัลหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2022) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. อำเภอสรุปผลงานเด่นของอำเภออย่างน้อย 3 ภารกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. จังหวัดสรุปและแลกเปลี่ยนภาพรวมผลการดำเนินงานใน 12 อำเภอ ผลงานที่โดดเด่น ปัจจัยความสำเร็จปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
  3. จังหวัดและอำเภอ ร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงาน และคัดเลือกภารกิจที่มีความโดดเด่น 3 ผลงาน คือ

3.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

3.3. การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

  1. แบ่งทีมคณะทำงานในการรวบรวมและจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม พร้อมภาพถ่ายและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
  2. มอบหมายนักวิชาการจังหวัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามข้อ 3 ประสานทีมคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลตามข้อสรุปที่ประชุม
  3. กำหนดส่งรายงานให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)