พช.นครพนม จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยนครพนม ยกระดับการพัฒนา OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)

พช.นครพนม จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยนครพนม ยกระดับการพัฒนา OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)

 

วันที่  22 มิถุนายน 2565 ณ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP : KBO) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO และเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 9 ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร 7 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง 3 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครพนม พิจารณาคัดเลือกจำนวน 19 คน

 

ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ได้ตามเกณฑ์แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ในเรื่องการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว นำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์น่าสนใจ มีตลาดจำหน่ายที่ถาวร และมีแบรนด์สินค้าที่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมการตลาด ขยายผลสู่ประชาชนในพื้นถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)