พช.นครพนม ร่วมประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

พช.นครพนม ร่วมประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ชั้น 2 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย นายคมกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและนางธิดา จุลินทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ในการลงพื้นที่เพื่อประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

 

นายวรรณพล ต่อพล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การบริหารจัดการ แผนงาน และการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม และนายนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ให้ข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด แนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE และผลสำเร็จต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอผลงานเพื่อแสดงถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และคณะกรรมการพูดคุยซักถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมินตรวจเยี่ยม

 

จากนั้น คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรมฯ ได้เดินทางไปประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานฯ อีกจำนวน 3 จุด คือ

  1. ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม (เงินปีที่ 2)
  2. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม (เงินปีที่ 2)
  3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกหินแฮ่ (กลุ่มดีเด่น)

 

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางกฤษฎาพร บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในการประเมินตรวจเยี่ยมฯ และร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานฯ ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกหินแฮ่ (กลุ่มดีเด่น) ด้วย

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)