พช.นครพนม ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

พช.นครพนม ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 (หลังใหม่)

 

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรม และมอบแนวทางการปฏิบัติงานฯให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยประธานกล่าวนำสวดมนต์และร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม จากนั้นดำเนินการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นการประชุม ดังนี้

 1. ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในระบบโปรแกรม Budget and Project Management : BPM
 2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2565
 3. การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
 4. การขับเคลื่อน CDD Policy Aword 2022
 5. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “นาหว้าโมเดล” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ
 6. การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
 7. โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
 8. โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565
 9. ก้าวต่อไป “โคก หนอง นา” นครพนม
 10. การสนับสนุนวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” กรมการพัฒนาชุมชน
 11. การดำเนินกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 12. การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 13. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565
 14. การดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565
 15. ผลการส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 2565
 16. แผนการส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 17. สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2565
 18. สรุปผลลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
 19. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)