นครพนม เร่งสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรมที่นำลายพระราชทานไปต่อยอด

นครพนม เร่งสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรมที่นำลายพระราชทานไปต่อยอด

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ กลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดนครพนม

 

จังหวัดนครพนม โดยการนำของ นายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมเร่งส่งเสริมสนับสนุนการทอผ้าลายพระราชทานและการนำลายพระราชทานไปต่อยอดในงานหัตถกรรม ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะอาชีพสตรี กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกทักษะการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา การแปรรูปผ้า และการย้อมสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่น มีสมาชิกและผู้ทอผ้าในพื้นที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 350 คน ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไป สมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรมที่นำผ้าลายพระราชทานไปต่อยอด ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2565

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เร่งสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยมอบหมายทีมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่ออกติดตามความก้าวหน้าการสมัครประกวดผ้าลายพระราชทานเป็นระยะ และรับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทานถึงพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันมีการสมัครประกวดผ้าลายพระราชทานแล้ว จำนวน 145 ชิ้น ประกอบด้วยประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 115 ชิ้น ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป จำนวน 14 ชิ้น ผ้าขิด 6 ชิ้น หมี่ข้อหมี่ขั้น 3 ชิ้น ผ้าบาติก 2 ชิ้น ประเภทเทคนิคสร้างสรรค์ 3 ชิ้น และเทคนิคผสม 2 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 145 ชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากกว่า 2 เท่า (ยอดสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน ปี 2564 จำนวน 72 ชิ้น) และสมัครประกวดงานหัตถกรรมที่นำลายพระราชทานไปต่อยอด จำนวน 4 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)