พช.นครพนม ร่วมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

พช.นครพนม ร่วมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

 

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เป็นประธานคณะกรรมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย นายพีฎาวุธ นาโควงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายวิรุธ สมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 11 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดฯ โดยมี นายนิมิตร ไชยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอศรีสงคราม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประกวดฯ

 

จากนั้น คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาเดื่อ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบวีดีทัศน์ และนายชาญชัย มัยวงศ์ ประธานคณะทำงานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานเพิ่มเติม และคณะทำงานฯทุกคน ได้ร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประกวดฯ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาเดื่อ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในตำบล ตามลำดับ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของชุมชน 2) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 3) ด้านการพัฒนาอาชีพและด้านการบริหารจัดการชุมชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดแสดงผลผลิตจากการได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ผ้ามัดหมี่ลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” กองทุนเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนา คือ การบูรณาการการทำงานเป็นทีม

 

ในการนี้ นายนิมิตร ไชยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอศรีสงคราม นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาเดื่อ และได้รับความร่วมมือจาก นายพิทักษ์ศิลป์ แก้วอุ่นเรือน พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอศรีสงคราม นายวิสูตร เสนานิคม เกษตรประจำตำบลนาเดื่อ ที่ปรึกษาคณะทำงาน (พิธีกร) และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)