พช.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 10 , 11 และ 12

พช.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 10 , 11 และ 12

 

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 10 , 11 และ 12 โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี พ.ศ. 2565 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ  “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ประเด็น ทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และงบประมาณในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจไตรมาส ในประเด็นดังนี้ 1) ผลการดำเนินงานรายเขตตรวจราชการ 2) 8 ภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน 3) วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2566-2570 4) การขับเคลื่อนด้วย 1 แผนงานยุทธศาสตร์ + 4 แผนงานบูรณาการ 5) การบริหารจัดการสู่ SMART CDD Province

 

ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

 

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)