พช.นครพนม ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference

พช.นครพนม ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference

 

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้

 1. การติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 3. การจัดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CD Day 2022)
 4. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
 5. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในประเด็นข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 6. ข้อราชการของ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 7. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สตร.)
 8. ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2565
 9. ผลการดำเนินงาน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 10. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการ กข.คจ. ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา ปี พ.ศ. 2564
 11. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
 12. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
 13. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 14. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 15. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาววิมล มุ่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม และได้แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแต่ละอำเภอ

 

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)