จังหวัดนครพนม ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

 

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) โดยกล่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครพนม จำนวน 20 ราย และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาแล้วมีโอกาสนำออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น และเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดเผยแพร่ผลงานในระดับประเทศต่อไป

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การขับเคลื่อน OTOP รัฐบาลได้ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ให้มีส่วนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชนขับเคลื่อน OTOP สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ หรือ Knowledge – Based OTOP : KBO เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรม โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาช่วยพัฒนาและมีทีมที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนครพนม มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน ในเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตัวผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม รูปแบบ ดีไซด์ สร้างแบรนด์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
#ขจัดความยากจน
#นาหว้าโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Chang for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)