จังหวัดนครพนม เร่งขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน Copy

 

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และเกิดการบูรณาการกิจกรรมการทำงานระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ ช่วยกันแก้ปัญหา มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการรวมพลังการพัฒนาประเทศในทุกด้านเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดนครพนม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ตามบทบาทภารกิจของภาคีทุกภาคส่วน ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยจัดประชุม คสป.ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน และกำหนดแผนการทำงานบูรณาการร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานร่วมกับบริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสำรวจความต้องการความช่วยเหลือ ความเข้มแข็งของชุมชน และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มความเข้มแข็งให้กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนและทำให้กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

จังหวัดนครพนม โดย คสป. ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประสานบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ให้ คสป. ทราบในที่ประชุม โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1.คณะทำงานด้านการเกษตร โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2.คณะทำงานด้านการแปรรูป โดยมีพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
3.คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ
4.คณะทำงานกิจการอาหารปลอดภัย โดยมีสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
#ขจัดความยากจน
#นาหว้าโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Chang for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)