ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

 

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยมี คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีเนื้อหาสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1) ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 3,775,200 บาท
2) ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 67,000 บาท
3) เร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เกินกำหนด จำนวน 20,834,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.01
4) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามไตรมาส โดยเป้าหมายไตรมาส 2 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 คิดเป็นเม็ดเงิน 5,471,571.60 บาท
5) การโอนขายบิลคืนส่วนกลาง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 65 ถึง มกราคม 66 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,279,379.41 บาท

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดการประชุมและให้ข้อมูล โดยมีพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมด้วย

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีหรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอีกด้วย

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
#ขจัดความยากจน
#นาหว้าโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Chang for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)