จังหวัดนครพนม เดินหน้าเตรียมจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ครั้งที่ 2/2566

 

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม โดยมี พระครูพนมปรีชากร,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร คณะที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ประเด็นการประชุมที่สำคัญคือการร่างกำหนดการงานนมัสการพระธาตุพนม ปี 2566 ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ปี 2566 และการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ที่แต่ละฝ่ายได้รับมอบหมาย

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม เป็นงานเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครพนมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หรือที่ชาวนครพนมเรียกกันว่าบุญเดือน 3 มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค และห่มผ้าพระธาตุพนม ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 9 วัน 9 คืน

ในการนี้นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายศิริชัย ธนะอุตร พัฒนาการอำเภอธาตุพนม ร่วมประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP รวมไปถึงการจัดชุดแสดงท้องถิ่น ของอำเภอทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นแบบอย่างในการจัดงานประเพณีให้กับหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งอื่นๆ

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
#ขจัดความยากจน
#นาหว้าโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Chang for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)