พช.นครพนม ติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง

 

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน เป็นประธานการติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) ในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 – 2 พื้นที่อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอโซนใต้ ร่วมติดตาม นิเทศฯ และมีพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมรับการติดตาม นิเทศงานฯ

ในช่วงเช้า นางสาวพันสี คุณธรรม พร้อมคณะได้ติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จากนั้นในช่วงบ่ายได้ดำเนินการติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีประเด็นการติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา”
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
3. การขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
5. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค) ประจำปี 2566
6. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบบันทึกข้อมูลการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (BPM) งานประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบส่งหนังสือราชการและส่งรายงานผ่านเว็บไซต์ cddreportnakhonphanom ฯลฯ

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
#ขจัดความยากจน
#นาหว้าโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Chang for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)