โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

พัฒนาการจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 12 อำเภอ

ผู้บริหารอำเภอโซนเหนือ

ผู้บริหารอำเภอโซนกลาง

ผู้บริหารอำเภอโซนใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)