วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดทำกิจกรรม แผนงาน โครงการรองรับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1)กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2)กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3)กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4)กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ และแปลง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทาง การพัฒนาประเทศ แนวทาง การพัฒนาประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แนวทางการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดสู่การปฏิบัติจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและบริหารแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัดในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบ กำหนดกรอบแนวทางการประสานแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่อำเภอให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แนวทางการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัดและอำเภอ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัดในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานไปสู่ระดับบุคคลงานบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบ วิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน วางแผน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนใหม่ องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน รวมทั้งวางแผน ส่งเสริม และองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือการทำงานและการปฏิบัติงานแก่อำเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอำเภอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ประสานการทำงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา รูปแบบ วิธีการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และชุมชน วิเคราะห์ จัดทำ บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดเพื่อให้จังหวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล กชช ๒ค และข้อมูลอื่น ๆ ) รวมทั้งให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบูรณาการเป้าหมายโครงการและบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลหมู่บ้านสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนประสาน สนับสนุนส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน นำข้อมูลสารสนเทศชุมชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อให้การบริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานพัฒนาชุมชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ และเผยแพร่ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา งานของกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ทางระบบสารสนเทศ งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ โดยมอบหมาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรนในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมนอำเภอในสังกัดให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และมีจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทำและประสานแผนบริหารงบประมาณแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด วางแผนและบริหารจัดการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการทำงานทุกรูปแบบจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีงบประมาณ ปัจจัย ทรัพยากร สนับสนุนและเอื้ออำนวยต่อกรมการพัฒนาชุมชนและที่กรมได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อำนวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และให้มีกำหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายในแต่ละโครงการ กิจกรรม โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันเป็นทีมข้ามกลุ่มงานและฝ่ายในแนวราบ (Cross Function) และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม (ณ เดือนตุลาคม 2564)

สายงาน

1.พัฒนาการจังหวัด
2.นักจัดการงานทั่วไป
3.นักวิชาการพัฒนาชุมชน
4.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6.เจ้าพนักงานธุรการ
7.ลูกจ้าง

อำนวยการต้น

1

ชำนาญการพิเศษ7ชำนาญการ

-
2
37
-
-
-
-

ปฏิบัติการ

-
-
19
-
-
-
-

ชำนาญงาน

-
-
-
6
1
2
-

ปฏิบัติงาน

-
-
-
-
1
1
-

รวม

1
2
63
6
2
3
8

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 12 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองนครพนม นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม (ชำนาญการพิเศษ)
2. อำเภอปลาปาก นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลปาก (ชำนาญการพิเศษ)
3. อำเภอท่าอุเทน นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน (ชำนาญการพิเศษ)
4. อำเภอบ้านแพง นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง (ชำนาญการพิเศษ)
5. อำเภอธาตุพนม นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม (ชำนาญการพิเศษ)
6. อำเภอเรณูนคร นางพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร (ชำนาญการพิเศษ)
7. อำเภอนาแก นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก (ชำนาญการพิเศษ)
8. อำเภอศรีสงคราม นายพิทักษ์ศิลป์ แก้วอุ่นเรือน พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม (ชำนาญการพิเศษ)
9. อำเภอนาหว้า นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า (ชำนาญการพิเศษ)
10. อำเภอโพนสวรรค์ นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ (ชำนาญการ)
11. อำเภอนาทม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม (ชำนาญการ)
12. อำเภอวังยาง นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชมชำนาญการ (รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอวังยาง)
(Visited 2 times, 1 visits today)