วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้
1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4) ฝ่ายอำนวยการ

บทบาทหน้าที่ (กลุ่ม/ฝ่าย)

ฝ่ายอำนวยการ

การบริหารจัดการทั่วไป งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทำและประสานแผนบริหารงบประมาณ แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดวางแผนและบริหารจัดการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการทำงานทุกรูปแบบจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีงบประมาณ ปัจจัยทรัพยากร สนับสนุนและเอื้ออำนวยต่อการทำงานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่ายและกลุ่มงานได้ตลอดเวลา ให้สามารถขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและที่กรมฯ ได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอำนวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและให้มีกำหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละโครงการกิจกรรม โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันเป็นทีมข้ามกลุ่มงานและฝ่ายในแนวราบ (Cross Function) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ศึกษาวิเคราะห์และแปลงนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัดสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัดในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กำหนดกรอบ แนวทางการประสานแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่อำเภอให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัด นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมินสถานการณ์แวดล้อม เพื่อสะท้อนและนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงและระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชนทั้งทางด้านวิชาการเครื่องมือการทำงานและการปฏิบัติงานแก่อำเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอำเภอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ศึกษา วิเคราะห์แผนและพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทำระบบสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน วิเคราะห์ จัดทำ บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพื่อให้จังหวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลนิเทศ ติดตามผลการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ., กชช.2ค และข้อมูลอื่น ๆ) รวมทั้งให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการและบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาระดับหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) ตลอดจนประสานสนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนนำข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบและระบบบริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้การบริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม (ณ เดือนตุลาคม 2562)

สายงาน

1.พัฒนาการจังหวัด
2.นักจัดการงานทั่วไป
3.นักวิชาการพัฒนาชุมชน
4.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6.เจ้าพนักงานธุรการ
7.ลูกจ้าง

อำนวยการต้น

1

ชำนาญการพิเศษ7ชำนาญการ

-
2
37
-
-
-
-

ปฏิบัติการ

-
-
19
-
-
-
-

ชำนาญงาน

-
-
-
6
1
2
-

ปฏิบัติงาน

-
-
-
-
1
1
-

รวม

1
2
63
6
2
3
8

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 12 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองนครพนม นางวิไลตา งิ้วไชยราช รักษาการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม (ชำนาญการพิเศษ)
2. อำเภอปลาปาก นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลปาก (ชำนาญการพิเศษ)
3. อำเภอท่าอุเทน นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน (ชำนาญการพิเศษ)
4. อำเภอบ้านแพง นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง (ชำนาญการพิเศษ)
5. อำเภอธาตุพนม นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม (ชำนาญการพิเศษ)
6. อำเภอเรณูนคร นางพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร (ชำนาญการพิเศษ)
7. อำเภอนาแก นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก (ชำนาญการพิเศษ)
8. อำเภอศรีสงคราม นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม (ชำนาญการพิเศษ)
9. อำเภอนาหว้า นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า (ชำนาญการพิเศษ)
10. อำเภอโพนสวรรค์ นางปุญช์กนก ทองมาก พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ (ชำนาญการ)
11. อำเภอนาทม นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอนาทม (ชำนาญการ)
12. อำเภอวังยาง นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชมชำนาญการ (รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอวังยาง)
(Visited 2 times, 1 visits today)