พช.นครพนม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

15 พฤษภาคม 2564 /

09:45 น.

พช.นครพนม ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

14 พฤษภาคม 2564 /

23:42 น.

พช.นครพนม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ผ่านระบบ Session call

13 พฤษภาคม 2564 /

20:59 น.

พช.นครพนม บูรณาการร่วมกับสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม ส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกป่าเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

12 พฤษภาคม 2564 /

17:08 น.