18 พ.ย. 2563 รายงานผลการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดนครพนม

18 พฤศจิกายน 2563 /

20:57 น.

9 พ.ย. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจใน “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

09 พฤศจิกายน 2563 /

11:04 น.

6 พ.ย. 2563 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ติดตาม การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

06 พฤศจิกายน 2563 /

15:01 น.