พช.นครพนม ผนึกกำลังหน่วยงานภาคี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมพลังเอามื้อสามัคคี ทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2564 /

22:40 น.

พช.นครพนม จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 กรกฎาคม 2564 /

21:26 น.

พช.นครพนม เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

22 กรกฎาคม 2564 /

21:24 น.

พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

19 กรกฎาคม 2564 /

18:32 น.