“พ่อเมืองนครพนม ต้นแบบที่เห็นจริง” น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

25 พฤษภาคม 2565 /

21:17 น.