@นครพนม ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะ นิเทศติดตามฯ โซนใต้ มีนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริม การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.กศน.จว./ผู้แทนท้องถิ่น จว./นักวิชาการฯ ได้มานิเทศและ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล

28 มกราคม 2559 /

14:33 น.

@นครพนม 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนเหนือ

28 มกราคม 2559 /

14:32 น.

@นครพนม 28 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนเหนือ

28 มกราคม 2559 /

14:27 น.

@นครพนม 28 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนกลาง ออก

28 มกราคม 2559 /

14:26 น.

@นครพนม 27 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 โซนใต้ ออกนิเทศ ติดตาม

27 มกราคม 2559 /

14:21 น.

@นครพนม ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะ นิเทศติดตามฯ โซนใต้ มีนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริม การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.กศน.จว./ผู้แทนท้องถิ่น จว./นักวิชาการฯ ได้มานิเทศและ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล

27 มกราคม 2559 /

14:16 น.

@นครพนม 27 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 โซนกลาง ออกนิเทศ ติดตามคุ

27 มกราคม 2559 /

14:14 น.

@นครพนม ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะ นิเทศติดตามฯ โซนใต้ มีนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.กศน.จว./ผู้แทนท้องถิ่น จว./นักวิชาการฯ ได้มานิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จ

27 มกราคม 2559 /

14:12 น.

@นครพนม 27 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนเหนือ

27 มกราคม 2559 /

14:12 น.