@นครพนม วันที่ 19 ม.ค.59 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายศิริพันธ์ ตรีจิตร นว.พช.ชำนาญการ กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการ ผู้นำ อช. กับการเป็นต้นแบบสู่การขยายผลในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรั

19 มกราคม 2559 /

00:40 น.

@นครพนม 19 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนางพจนีย์ คำมุงคุณ นจก.ทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ และบุคลากรของจังหวัดนครพนม ตามโครงการนครพนมสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์บร

19 มกราคม 2559 /

00:36 น.

@นครพนม 19 ม.ค.2559 08.30 น. กลุ่มผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในบริบท “กิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน” โดยใช้หลัก 3 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์)

19 มกราคม 2559 /

00:26 น.

พช.นครพนม อบรมโครงการผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ม.ค. 59 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

18 มกราคม 2559 /

16:33 น.

@นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 11.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการจังหวัด และ จนท.พช.นครพนมที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมผ่าน VDO Conference โครงการอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

14 มกราคม 2559 /

23:42 น.

@ นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

14 มกราคม 2559 /

23:40 น.