@นครพนม 22 ม.ค.59 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนางปรมาภรณ์ วิวัฒนะนว.พช.ชำนาญการ นำนางพีรดา จริยะกุลญาดา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม โดยมีนาย

22 มกราคม 2559 /

14:31 น.

@นครพนม 21 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนคร

21 มกราคม 2559 /

22:15 น.

@นครพนม 21 ม.ค.2559 เวลา 13.30 น. นายไพทูรย์ รักษ์ประเทศ รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการปลูกจิตสำนึกให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นา

21 มกราคม 2559 /

22:14 น.

@นครพนม 20 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ นว.พช.ชำนาญการ และนางลติยา สุทธิผาย นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมถอดบทเรียนโครงการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มอาชีพสุราแช่ อุแม่ทองแย้ม ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

20 มกราคม 2559 /

17:55 น.

@นครพนม 20 ม.ค. 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน เข้าพบนายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานถอดบทเรียนโครงการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2559โดย

20 มกราคม 2559 /

17:54 น.

@ นครพนม 20 ม.ค. 2559 กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม เรียนรู้กระบวนการค้นหาความต้องการของชุมชน…แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนโครงการเสนอของบประมาณ แผนชุมชน และการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยวิทยากรจาก สพจ.นครพนม และ สพอ.ธาตุพนม ณ ศูนย์

20 มกราคม 2559 /

17:53 น.

@นครพนม 19 ม.ค. 2559 นายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความร่วมมือกับ Third Party เพื่อพัฒนาธุรกิจของชุมชน” แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนพึ่งตนเอง ณ บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหง

19 มกราคม 2559 /

22:38 น.

@นครพนม 19 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะนว.พช.ชำนาญการ และนางลติยา สุทธิผาย นว.พช.ปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกและถอดบทเรียน โครงการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าบ้านดงน้อย อ.ศรีสงค

19 มกราคม 2559 /

22:37 น.

@นครพนม 19 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ นว.พช.ชำนาญการ และนางลติยา สุทธิผาย นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมถอดบทเรียนโครงการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากกก บ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม

19 มกราคม 2559 /

22:35 น.