@นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 11.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการจังหวัด และ จนท.พช.นครพนมที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมผ่าน VDO Conference โครงการอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

14 มกราคม 2559 /

23:42 น.

@ นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

14 มกราคม 2559 /

23:40 น.

@ นครพนม 13 ม.ค.59 เวลา 13.00น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานปี 2559 อ.ธาตุพนม

13 มกราคม 2559 /

19:23 น.

@นครพนม 13 ม.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 อำเภอเรณูนคร

13 มกราคม 2559 /

16:32 น.

@ นครพนม 13 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ประกอบการ OTOP รายใหม่

13 มกราคม 2559 /

16:29 น.

พช.นครพนม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๙ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง

13 มกราคม 2559 /

16:26 น.

@นครพนม วันที่ 11 ม.ค.2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้ นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศฯ ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ณ สนง.พช.อำเภอนาแก

11 มกราคม 2559 /

21:57 น.