ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา 9  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามมาตรา ๙ วรรคแรก (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด เพื่อเป็นการประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อความจำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภท เพื่อส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ และเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัดหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะองค์กรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เป็นส่วนราชการระดับภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประสานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทและชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา รูปแบบและวิธีการทำงานพัฒนาชุมชนในท้องที่จังหวัด จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ด้านบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการจัดเวทีชุมชน การจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มและองค์กรชุมชน แก่อำเภอ ผู้นำชุมชน/องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาการออมและระบบทุน รวมทั้งประสานงานและ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ประกอบด้วย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารเทศการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายอำนวยการ

ในระดับอำเภอมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีหน้าที่นำนโยบายของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไปปฏิบัติ ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอำเภอ ปฏิบัติหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

“หมู่บ้านน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข  เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร เครือข่าย แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารการจัดการชุมชน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาสมรรถนะขององค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)