มาตรา 7

 

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูล             ข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครพนม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117               ตอนพิเศษ 52 ง  หน้า 20 วันที่ 7 มิถุนายน 2543)

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

กรอบอัตรากำลังข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ทำเนียบเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556                                          (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 23 ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556)

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 113 ตอน 60 ก                                                วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อ                                  บุคคลภายนอก  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 126 ง วันที่ 20 ตุลาคม 2554)

พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่   41 ก  วันที่ 12 พฤษภาคม 2543)

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)