มาตรา 9

 1. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างจัด Road Show และ Business Matching ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันสู่อาเซียน
 2. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
 3. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์รู้ KBO จังหวัด
 4. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน : OTOP กลุ่มสนุก รุกไกลสู่สากล
 5. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการ OTOP FESTIVAL 2558
 6. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
 7. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างดำเนินการฯ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม 9 เชาเผ่า
 8. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดโครงการตลาดนัดชุมชนตามโครงการ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
 9. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ด้าน
 10. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดทำวัสดุฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 11. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 12. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างทำป้ายหมู่บ้านและป้ายศูนย์เรียนรู้ประจำเผ่า
 13. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างทำป้ายนิทรรศการประจำเผ่า
 14. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีฯ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 15. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ระลึก กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 16. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดหาเครื่องแต่งกายประจำเผ่า กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 17. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 18. ผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสข” ปี 2558
 19. ผลการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด
 20. ผลการคัดเลือกกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด

 1. วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
 2. วิสัยทัศน์จังหวัดนครพนม
 3. ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
 4. นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559
 5. นโยบายยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
 6. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 4 ปี (2558-2561)
 7. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
 8. ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 43 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557
 9. การยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2558 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557
 10. สรุปประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ  15 กันยายน 2557
 11. สรุปการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  18 กันยายน 2557
 12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 13. คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี
 14. การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 2558
 15. การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
 16. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 120
 17. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 121
 18. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 122
 19. คสช. 27 มิถุนายน 2557

หมวด 300 ปี 60

 

 1. วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
 2. เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
 3. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 4. คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  (พ.ศ. 2554)
 5. คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 6. คู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 7. ระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2555  จังหวัดนครพนม
 8. คู่มือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 9. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 10. คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
 11. ประมวลแนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชน ตอน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 12. แนวทางการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 13. คู่มือการดำเนินงาน OTOP
 14. แนวทางส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 15. คู่มือการดำเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 16. คู่มือการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.
 17. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2552

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 1. มติคณะรัฐมนตรี 21 ก.ค.58 ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 2. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 28 ก.ค.58 ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2
 3. มติคณะรัฐมนตรี 1 ก.ย. 58 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
 4. มติคณะรัฐมนตรี 8 ก.ย.58 ตำบลละ 5 ล้านบาท
 5. มติคณะรัฐมนตรี 6 ตุลาคม 2558 โอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 6. มติคณะรัฐมนตรี 6 ตุลาคม 2558 ช่วยเหลือเกษตรกรภัยแล้ง
 7. มติคณะรัฐมนตรี 13 ต.ค. 58 แก้ไข ตำบลละ 5 ล้านบาท
 8. มติคณะรัฐมนตรี 12 เม.ย.58 ขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

 1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองนครพนม โครงการท่่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Click

(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

1) สอบราคาจ้างจัด Road Show และ Business Matching ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันสู่อาเซียน

(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

1) สอบราคาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

1) สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม การทอผ้าพื้นเมืองและการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง

สอบราคาโครงการพัฒนาหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม (Check-in) ไทแสก/ไทญ้อ @นครพนม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2558 Click
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2558 Click
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 Click
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 Click
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 Click
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 Click
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 Click
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 Click
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 Click

 

 1. สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
 2. สอบราคาจ้าง ดำเนินการจัดทำข้อมูล/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
 3. สอบราคาจ้างจัดงานตลาดนัดชุมชนตามโครงการ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
 4. สอบราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2558 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ด้าน
 5. สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ปี 2558
 6. สอบราคาจ้างจัดทำวัสดุสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ปี 2558
 7. สอบราคาจ้างจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายศูนย์เรียนรู้ประจำชนเผ่า ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
 8. สอบราคาจ้างจัดทำป้ายนิทรรศการชนเผ่า ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
 9. สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ระลึก ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
 10. สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
 11. สอบราคาจ้างจัดหาเครื่องแต่งกายประจำชนเผ่าตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 12. สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ชุมชนตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558
 12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558

 

 1. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ OTOP เดือน ก.ค. 2557

 

(Visited 1 times, 1 visits today)