คำสั่ง

 

 

 

  1. คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ดาวน์โหลด
  2. คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม ดาวน์โหลด
  3. ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ(การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและการให้บริการข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540) ดาวน์โหลด

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)