🙂 Change for Good 🙂 พช.นาทม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 🙂วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 🙂นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 โดยได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบกิจกรรมในพิธี ดังนี้ 1. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. ประกอบพิธีทางศาสนา 3. ประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 12 อำเภอ เป็นอย่างดี รวมยอดเงินสมทบกองทุนแม่ฯ ทั้งสิ้น 349,566.25 บาท 🙂ในการนี้ นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาทม และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาดีใต้ ม.6 ต.หนองซน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้ด้วย

24 November 2020 /

22:01 น.

🎯พช.ศรีสงคราม นำเสนอแผนการจำหน่ายสินค้า OTOP/สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มสัมมาชีพชุมชน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจำหน่ายกระเช้า OTOP ปีใหม่ในงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ปี 2563🎯

23 November 2020 /

13:30 น.