พช.ปลาปาก มุ่งขับเคลื่อน Plapak Sedz City ( Phase 1) สู่เป้าหมายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่ครัวชุมชนในวัด หนุนชุมชน “เบิ่งแยง แบ่งปัน พึ่งพากันด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

27 September 2022 /

09:30 น.