คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  และกิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 พฤษภาคม 2561 /

17:21 น. /

ดาวน์โหลด