เลื่อนการฝึกอบรมโครงการศูนย์ศักษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ

เลื่อนการฝึกอบรมโครงการศูนย์ศักษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ

25 มีนาคม 2563 /

15:23 น. /

ดาวน์โหลด