รายงานการประชุมผูอํานวยการกลุมงาน , พัฒนาการอําเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2564 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมผูอํานวยการกลุมงาน , พัฒนาการอําเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2564 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

09 ธันวาคม 2564 /

12:54 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2564 ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ผ่านระบบ Session Call

รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2564 ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ผ่านระบบ Session Call

30 สิงหาคม 2564 /

14:04 น. /

ดาวน์โหลด