รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

29 มกราคม 2563 /

10:21 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม (แก้ไข)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม (แก้ไข)

21 มกราคม 2563 /

10:31 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

26 ธันวาคม 2562 /

12:06 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

03 ธันวาคม 2562 /

21:18 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

30 กันยายน 2562 /

13:48 น. /

ดาวน์โหลด