รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนกรกกาคม 2563 ในวันพุธที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนกรกกาคม 2563 ในวันพุธที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5

04 สิงหาคม 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

08 กรกฎาคม 2563 /

09:40 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

10 มิถุนายน 2563 /

17:01 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

29 มกราคม 2563 /

10:21 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม (แก้ไข)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม (แก้ไข)

21 มกราคม 2563 /

10:31 น. /

ดาวน์โหลด