รายงานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2563  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันจันทร์ที่  7  ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม   ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

29 ธันวาคม 2563 /

15:17 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2563  ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่  30  ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม   ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

07 ธันวาคม 2563 /

09:58 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนกรกกาคม 2563 ในวันพุธที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนกรกกาคม 2563 ในวันพุธที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5

04 สิงหาคม 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

08 กรกฎาคม 2563 /

09:40 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

10 มิถุนายน 2563 /

17:01 น. /

ดาวน์โหลด