ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายทวี ดำรงเลิศบวร

พัฒนาการจังหวัดนครพนมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

Provincial Community Development Office of Nakhon Phanom

กรมการพัฒนาชุมชน

"ชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความสุข อย่างยั่งยืน"

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ