พช.ปลาปาก – ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนใน ระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.0 อบรมแคนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5

27 November 2021 /

08:30 น.

พช.ปลาปาก – ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนใน ระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.0 อบรมแคนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4

26 November 2021 /

16:30 น.

>พช.ศรีสงคราม ส่งเสริมการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ออนไลน์ วันที่ 3

25 November 2021 /

18:00 น.

พช.ปลาปาก – ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนใน ระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.0 อบรมแคนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3

25 November 2021 /

17:17 น.