ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมนิทรรศการ ใน”งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ OTOP สานสัมพันธ์สี่แผ่นดิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดนครพนม”

(Visited 1 times, 1 visits today)