ประกวดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ OTOP สานสัมพันธ์สี่แผ่นดิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดนครพนม”

10 เมษายน 2560 /

07:46 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมนิทรรศการ ใน”งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ OTOP สานสัมพันธ์สี่แผ่นดิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดนครพนม”

07 เมษายน 2560 /

19:00 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดงาน”งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ OTOP สานสัมพันธ์สี่แผ่นดิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดนครพนม”

07 เมษายน 2560 /

18:00 น.