ประมวลสรุปพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าถวายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย

20 เมษายน 2560 /

12:08 น.