OVC บ้านท่าเรือ ต้อนนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Check in ไทแสก/ ไทญ้อ จัดโดยจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

21 สิงหาคม 2559 /

17:14 น.