ข้อมูล กชช.2ค จังหวัดนครพนม ปี 2562 Copy

1.ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี 2562 ระดับจังหวัด

2. ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา ปี 2562 ระดับจังหวัด

3. ร้อยละหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน(ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2562 ระดับจังหวัด

4. ร้อยละหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของตัวชี้วัด ปี 2562 ระดับจังหวัด

5. จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2562 ระดับจังหวัด 

6. สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2562 ระดับจังหวัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)